دکتر کتایون عمانیان

دکترای پزشکی از آکادمی بین المللی سچنوف مسکو سوجوک تراپیست، عضوآکادمی سوجوک مسکو عضو انجمن طب سوزنی روسیه.
طب سوزنی چین یک روش آچار فرانسه درمانی و زیبایی واقعی که در هرجلسه همزمان میتواند مجموعه ای از بیماری های شمارا درمان کند.
مشاوره رایگان